Kancelaria Doradcy Podatkowego Włodzimierz Kurkowiak

 

 

Nasze usługi obejmują m.in. :
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość), także księgowość wspólnot mieszkaniowych,
- opracowywanie zakładowych planów kont,
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
-sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
- prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/Kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
- zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
- rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy,
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
- rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
- sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników, 
- sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
- prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
- sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
- pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
- reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
- doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,
- doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
- budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza,
- przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,
- kontakty z urzędami państwowymi,